Polityka prywatności serwisu www.pewnedomy.pl

Rozdział I

1. Administrator danych osobowych — Pewne Domy Sp. z o.o. ul. Niciarniana
2/6, 92-208 Łódź, NIP 7282854164, REGON 389600336, KRS 0000914857 zwany dalej „Administratorem”.
2. Serwis — strona internetowa Administratora www.pewnedomy.pl
3. RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1)
4. Użytkownik — podmiot korzystający z serwisu Administratora, który będący osobą
fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, zobowiąże się do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.
5. Urządzenie końcowe — urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia
bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Rozdział II

Informacje ogólne
1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z
pełną akceptacją warunków zawartych w powyższej Polityce.
2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z
Serwisu.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

Rozdział III

Polityka prywatności
1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich
przetwarzania.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
5. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
7. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do:
1. dostępu do treści swoich danych,
2. sprostowania swoich danych,
3. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4. przenoszenia swoich danych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie
7. wniesienia skargi do UODO gdy, uzna iż przetwarzanie jej dotyczących danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 24 kwietnia 2016r.

Rozdział IV

Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności z
ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszej Polityki.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do informowania o zmianach w treści niniejszej
Polityki drogą elektroniczną.