Rozdział I
1. Administrator danych osobowych: Pewne Domy Sp. z o.o. ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź, NIP 7282854164, REGON 389600336, KRS 0000914857, zwany dalej „Administratorem”.
2. Serwis — strona internetowa Administratora: www.pewnedomy.pl
3. RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1)
4. Użytkownik — podmiot korzystający z serwisu Administratora, który będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiąże się do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.
5. Urządzenie końcowe — urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

 

Rozdział II – Informacje ogólne
1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków zawartych w powyższej Polityce.
2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

Rozdział III – Polityka prywatności
1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; poprzez gromadzenie plików “cookies”.
3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
5. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do:
• dostępu do treści swoich danych,
• sprostowania swoich danych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• przenoszenia swoich danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie
• wniesienia skargi do UODO gdy, uzna iż przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016r.

 

Rozdział IV – Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszej Polityki.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do informowania o zmianach w treści niniejszej Polityki drogą elektroniczną.